Showing 1 – 8 of 8
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
  • Errata March 19, 2018

    Tengfei Shi; Yang Liu; Nannan Wang; Caishan Liu

    J. Appl. Mech. 2018;
    JAM-18-1140
    doi: 10.1115/1.4039623